Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

 

INNA STOSOWANA METODA

Ponadto, rzecz jasna, 20 miast to nie całe Stany Zjednoczone; raporty firmy Trendex posiadają wiele białych plam w swym obrazie widowni. Inna metoda, stosowana przez biuro „The Pulse, Inc.”, polega na indywidualnych wywiadach a la Politz. Osoby przeprowadzające wywiady, sa­me kobiety, dzwonią do mieszkań i pytają osoby otwierające drzwi, jaki program telewizyjny oglą­dały poprzedniego dnia. Technika polega na „przy­pomnieniu, w oparciu o pomoc” osoby ankietują­cej. Oznacza to, że każda z osób przeprowadzają­cych wywiad przynosi ze sobą program telewizyj­ny z poprzedniego dnia i pokazuje go gospodarzowi, który udziela odpowiedzi. Jest to rekonstrukcja po­przedniego dnia, znów a la Politz, ale nie tak do­kładna ani skomplikowana; każdy z wywiadów trwa nie więcej niż 8 minut.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

RÓŻNICE MIĘDZY METODAMI

Prawie 1/3 z dwóch tysięcy formularzy wysyłanych każdego miesiąca nie zostaje zwrocona. Zaletą metody zapisu jest jej taniość, ponieważ me wymaga ona ani maszyn, ani ludzi przeprowadzających wywiady, wadą — zna­czna niedokładność.Na początku 1958 r. stacja ARB wprowadziła dla miast nową metodę pomiaru dającą natychmiasto­we wyniki: zaczęła instalować na aparacie telewi­zyjnym aparaty pomiarowe, przekazujące informa­cje bezpośrednio do centrali telewizyjnej.Różnice między tymi metodami nie polegają tyl­ko na różnicach techniki pomiarowej; te cztery me­tody mierzą właściwie cztery różne sprawy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

DZIAŁANIE APARATÓW

Apara­ty elektronowe badają działanie aparatów telewi­zyjnych, zapisują one włączenie aparatu, włącze­nie innego kanału, ale nie rejestrują, czy ktoś oglą­da ten program.Przeprowadzone dawniej badania które podjął w 1939 r. Archibald Crossley, wykazały, że w cią­gu całego dnia co najmniej 25% grających apara­tów w USA nikt nie słucha poza czterema ściana­mi. Inne badania zmniejszyły trochę wagę tego pro­blemu, a w najgorszym wypadku telewizja chyba zmniejszyła ten odsetek, lecz niektórzy specjaliści uważają, że w ciągu dnia. około 40% gospodyń do­mowych nie ogląda programu z włączonych tele­wizorów.Metoda ustalania wskaźników drogą telefonicz­ną polega na zbadaniu, jaki program jest oglądany w chwili, kiedy zadzwonił telefon, w żadnej innej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZMIANY DLA AGENCJI

Zanim dla agencji reklamowej nadszedł decydują­cy moment, tzn. nadanie jej reklamy — człowiek, który powiedział, że ogląda ten program, mógł go wyłączyć lub przełączyć aparat na inny kanał. Me­toda wywiadów telefonicznych ma jednak pewną wartość poznawczą. Badania za pomocą formularzy mierzą w najlepszym wypadku odbiór tych progra­mów, które widz chce zapisać; między innymi bada­nia te z pewnością „zaniżają” faktyczne dane o oglą­daniu telewizji w ciągu dnia przez gospodynie do­mowe, ponieważ kobiety nie będą zapisywały w for­mularzu, który mąż może zobaczyć, że miały w cią­gu dnia dwie wolne godziny i mogły poświęcić je telewizji.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PRZEPROWADZONE WYWIADY

A wywiady przeprowadzane w poszcze­gólnych domach przy pomocy osoby ankietującej mierzą tylko programy, które ludzie pamiętają albo też twierdzą, że oglądali (nie każdy, kto z zapałem poprzedniego wieczoru wpatrywał się w zawody lekkoatletyczne, zechce podzielić się taką informa­cją z zupełnie nieznajomą osobą rankiem następ­nego dnia).Dlatego nie jest rzeczą zaskakującą, że jak wyni­ka z lakonicznego stwierdzenia Fundacji Badań Reklamy, „różne pomiary widowni często podają zupełnie różne dane dla tych samych audycji”. Fak­tem jest, że zdarzało się, iż autorzy programów, które miały średnie powodzenie, odnajdowali w ra­portach dane, które świadczyły o wielkim powodzemu ich audycji, a programy cieszące się rzeczywi scie wielkim powodzeniem były ocenia których odbiór jest średni.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

MIMO KONTROWERSJI

Mimo powstałych kontrowersji i mimo niewywiązania się komitetu ze swoich pozostałych zadań, raport ten ustalił pozycję badań Nielsena jako je­dynych ważkich badań widowni telewizyjnej na skalę krajową. Inne biura w dalszym ciągu prowa­dzą swoją działalność i nawet prosperują, jednakże dokonują głównie obliczeń telewidzów stacji lokal­nych oraz słuchaczy radia (co stanowi około 1/4). Jednakże krajowe programy telewizyjne mogą dzi­siaj utrzymać się tylko wtedy, jeśli otrzymają dość dobre wyniki biura Nielsena (wskaźnik 15, infor­mujący o odbiorze w 6 milionach domów, to chyba minimum dla audycji wieczornej); w innym wy­padku telewizja wyrzuci ten program i zakupi inny.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

DLA ZATRUDNIONYCH LUDZI

Dla ludzi zatrudnionych w owym programie sy­tuacja jest tragiczna, dla krytyków, którym audy­cja się podoba, jest to przykre, dla około 10 milio­nów ludzi, którzy oglądali i cieszyli się tym pro­gramem, jest to smutne. Lecz, jak powiedziała jed­na z ofiar tych badań, „tak wyglądają dzisiejsze stosunki”. Telewizja krajowa nie ma nic do sprze­dania właścicielowi reklamy poza rozmiarami wi­downi, która będzie oglądać jego program. Jeśli je­den program ma małą widownię, program, który nastąpi po nim, będzie prawdopodobnie miał także małą widownię.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn