Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

 

ROZRÓŻNIENIE ZAGADNIEŃ

Odpowiadając na to pytanie należy od­różnić zagadnienie przestrzegania bardzo licznych przepisów regulujących codzienną współpracę państw od zagadnienia przestrzegania postanowień tego pra­wa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i ma­jących związek z tym, co rządy uważają za żywot­ne interesy narodowe. W odniesieniu do pierwszej grupy przepisów stwierdzić trzeba wysoki stopień zgodności praktyki z przepisami prawa. Naruszenie prawa w takich dziedzinach, jak prawo dyploma­tyczne, morskie, konsularne, pocztowe, lotnicze jest stosunkowo rzadkie, zazwyczaj znacznie rzadsze niż w wielu działach prawa wewnętrznego, zabezpie­czonego sankcjami przymusowymi. Podaje się jako przykład skuteczności przepisów prawa międzyna­rodowego to, że od dwustu lat nie było przypadku postawienia ambasadora przed sądem w kraju, w którym jest akredytowany.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

POTĘŻNY CZYNNIK

Potężnym czynnikiem skłaniającym państwa do przestrzegania przepisów prawa międzynarodowego jest zasada wzajemności, która powoduje, że państwo naruszając przepis pra­wa międzynarodowego na szkodę drugiego państwa natychmiast spotyka się z podobnym naruszeniem prawa ze strony pokrzywdzonego państwa.Odmiennie przedstawia się sprawa, gdy chodzi o ocenę przestrzegania postanowień prawa międzyna­rodowego, które dotyczą żywotnych interesów pań­stwowych i stanowią podstawę układu sił politycz­nych na arenie międzynarodowej. Na tym odcinku funkcją prawa międzynarodowego jest powściąga­nie samowoli państw urzeczywistniających w toku walki i rywalizacji to, co uważają za swe żywotne interesy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W SKUTECZNY SPOSÓB

Prawo międzynarodowe często spełnia tu w sposób skuteczny doniosłą rolę jako czynnik utrzymania pokoju, z drugiej jednak strony tenden­cje imperialistyczne poszczególnych państw prowa­dzą niejednokrotnie do naruszenia tego prawa.Tendencje te znajdują wyraz w poglądach niektó­rych autorów, zwłaszcza zwolenników teorii polityki siły. Traktują oni stosunki międzynarodowe tylko jako „stosunki siły” i poddają krytyce „legalistyczny punkt widzenia”.Nadmienić należy, że stosunkowo rzadko państwa prowadzące politykę imperialistyczną w sposób jaw­ny naruszają przyjęte zobowiązania. Jest rzeczą zna­mienną, że wybitni politycy wieków minionych, uprawiający bez skrupułów politykę imperialistycz­ną, jak Richelieu i Fryderyk Wielki, przywiązywali dużą wagę do tego, by wojnom zaborczym nadać charakter działania w obronie naruszonych praw.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

JEDNOSTKA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Często też występuje w stosunkach międzynarodo­wych zjawisko afirmowania mocy obowiązującej prawa. Towarzyszy temu jednak interpretacja po­zbawiająca go w konkretnym przypadku praktycz­nego znaczenia, zgodnie z zasadą „starej dyploma­cji”: affirmare principium — negare conseąuentias. Walka o pokój i postęp społeczny jest zatem także walką o rozwój prawa międzynarodowego i o jego przestrzeganie. Problem roli jednostki w stosunkach międzynarodowych często bywał przedmiotem roz­ważań i kontrowersji. Od czasów kiedy Plutarch na­pisał swe Żywoty sławnych mężów, które w ciągu stuleci cieszyły się wielką popularnością, wielo­krotnie próbowano wyjaśnić — na tle porównaw­czym — wpływ poszczególnych ludzi na losy na­rodów. Nie brak było również wysiłków zmierza­jących do klasyfikacji podstawowych typów psy­chologicznych polityków.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

NA PODSTAWIE WYNIKÓW

Rozważania te — które historyk i politolog powinni traktować z dużą ostroż­nością, zwłaszcza że zawierają one pojęcia wielo­znaczne, jak „charakter” czy „osobowość” — dopro­wadziły niektórych autorów do dzielenia wybitnych polityków na „doktrynerów” i „oportunistów”, na „idealistów” i „cyników”, na „sztywnych” i „ela­stycznych”, na „ryzykantów” i „ostrożnych”, na lu­dzi „walki” i na „pojednawczych”, na „teoretyków”, „agitatorów” i „administratorów”.Duroselle na podstawie wyników prac współczes­nych charakterologów zachodnioeuropejskich wyod­rębnia aż osiem typów polityków, przyjmując za podstawę podziału kombinację trzech elementów: aktywności, emocjonalności i „oddźwięku mniej lub bardziej bezpośredniego”. Ta ostatnia cecha ozna- cza oddźwięk, jaki w świadomości człowieka znaj­dują poszczególne wyobrażenia, z tym że u jednych pizeważa funkcja pierwotna, a u innych funkcja wtórna.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W LICZNYCH PRACACH

W konkluzji autor stwierdza, że znajomość charakteru nie wystarcza historykowi, że na osobo­wość człowieka składają się elementy wrodzone i na­byte. Zarówno historia, jak i nowoczesna psycho­logia posługują się pojęciem „sytuacja” na określe­nie osobowości człowieka. A sytuacja w dziedzinie polityki oznacza układ sił, w jakim działa każda jednostka.W licznych pracach poświęconych sztuce dyplo- macji przywiązywano dużą wagę do znajomości charakterów ludzkich, która miała zapewnić powodze­nie każdej misji dyplomatycznej. Zarazem zwracano niejednokrotnie uwagę, że człowiek jest nie tylko istotą o określonych cechach biopsychicznych, ale również myśli i ulega wpływom otoczenia, że zatem w różnych sytuacjach życiowych zachowuje się w sposób rozmaity. Dodać należy, że w nowszych cza­sach, w warunkach demokratyzacji, decyzje poli­tyczne są coraz rzadziej decyzjami jednostkowymi, a coraz bardziej rezultatem oddziaływania wielu grup nacisku i dyskusji w organach kolegialnych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ELEMENT LUDZKI W POLITYCE

Nie znaczy to, by w dobie obecnej znajomość skłon­ności i słabości ludzi utraciła zupełnie znaczenie, zwłaszcza w dziedzinie prowadzenia negocjacji. „W polityce — jak twierdził Briand — nie należy i lekceważyć żadnego elementu ludzkiego; na szachow­nicy dobry gracz posługuje się z tą samą staran­nością pionkiem co i królem.”Należy mieć rów­nież na uwadze nawet zdrowie osób pełniących najbardziej odpowiedzialne funkcje polityczne. Wy­znaczanie jednostek na wysokie stanowiska odbywa się co pewien czas zgodnie z konstytucjami i statu­tami partii. Stąd też pogorszenie się stanu zdrowia danej jednostki w okresie kadencji — uniemożli­wiające jej czy choćby utrudniające pełnienie obo-: wiązków — stwarza niekiedy złożone sytuacje poli­tyczne.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn