Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

Witaj na blogu!

Witaj na stronie poświęconej mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących funkcjonowania świata mediów. Podpowiem jak wypromować swoją firmę za pomoca reklamy w Interencie.
Zapraszam d aktywnego śledzenia mojej strony!

 

SPRAW OBRONY POKOJU

Po II wojnie światowej sprawa obrony pokoju zaj­muje czołowe miejsce w programach partii komu­nistycznych. XX Zjazd KPZR uczynił z niej naj­ważniejszą misję ruchu komunistycznego i robotni­czego. Rezolucje tego Zjazdu — opierając się na tezie, że w obecnych warunkach społecznych i po­litycznych wojny nie są nieuniknione — postawiły zadanie Komitetowi Centralnemu: „Nieugięcie pro­wadzić leninowską politykę pokojowego współistnie­nia państw niezależnie od ich ustroju społecznego, walczyć aktywnie o sprawę pokoju i bezpieczeństwa narodów, o zaufanie między państwami, dążąc do przekształcenia osiągniętego odprężenia międzyna­rodowego w trwały pokój”. Głosiły ponadto, że „naj­ważniejszym zadaniem Związku Radzieckiego, kra­jów socjalistycznych i innych krajów miłujących po­kój oraz najszerszych mas ludowych jest utrzyma­nie i utrwalenie pokoju oraz zapobieżenie nowej agresji: w obecnych warunkach międzynarodowych powstały możliwości powstrzymania agresywnych sił imperializmu pragnących pchnąć narody do nowych wojen, które przy obecnym poziomie techniki przy­niosłyby narodom niezliczone nieszczęścia i znisz­czenia”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

APEL W OBRONIE POKOJU

Uchwalony na moskiewskiej naradzie partii ko­munistycznych i robotniczych w czerwcu 1969 roku „Apel w obronie pokoju” stwierdza, że „trwały po­kój nie jest dziś utopią, ale w pełni osiągalnym ce­lem , i zapowiada, że komuniści — zachowując wier­ność leninowskiej idei pokoju i przyjaźni między narodami — będą „walczyć o te wzniosłe ogólno­ludzkie cele razem ze wszystkimi, którzy występu­ją przeciwko polityce imperializmu, agresji i wojny” że są gotowi dla realizacji tych celów „rozwijać kontakty i współpracować z najbardziej różnorod­nymi siłami społecznymi i politycznymi”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

REALIZACJA TRUDNEGO CELU

Realizacja trudnego i dalekosiężnego celu, jakim jest wyeliminowanie wojny z życia ludzkiego, skła­niała od wielu wieków zwolenników idei pokojo­wych do refleksji nad mechanizmem stosunków międzynarodowych, nad prawidłowościami życia mię­dzynarodowego. Wiele idei pacyfistycznych wypo­wiedziano jeszcze w starożytności (stoicy, Marek Aureliusz), wiele dzieł poświęcono w ciągu później­szych wieków zagadnieniom „wojny sprawiedliwej”, „pokojom bożym” i „pokojom krajowym”, projek­tom zapewnienia trwałego pokoju (Piotr Dubois —- O odzyskaniu Ziemi Świętej; Bernardin de Saint- -Pierre — Projekt wiecznego pokoju; Stanisław Lesz­czyński — Memoriał w sprawie utrwalenia pokoju europejskiego; Immanuel Kant — O wiecznym po­koju). Dotyczą one bezpośrednio stosunków pomię­dzy państwami i form organizacji międzynarodo­wych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

W świecie współczesnym dążenia do utrzymania pokoju stanowią ważny czynnik polityczny i znaj­dują silny oddźwięk w opinii publicznej. Działa ona hamująco na poczynania rządów i kół wojskowych zmierzających do realizowania celów polityki naro­dowej przy użyciu siły zbrojnej. Postęp techniki wojennej, a zwłaszcza wynalazek broni jądrowej wpłynęły mobilizująco na opinię publiczną wielu krajów w kierunku popierania akcji przeciwko woj­nom. Dążenia pokojowe znajdują wyraz w działal­ności licznych stowarzyszeń stawiających sobie za cel akcje na rzecz pokoju, w manifestacjach, wy­dawnictwach itp. Założenia światopoglądowe tej działalności na rzecz pokoju są nader różnorodne; w ruchu na rzecz pokoju współdziałają ze sobą zwo­lennicy różnych kierunków politycznych, grup za­wodowych, wyznań religijnych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ROZPROSZENIE ORGANIZACJI

Rozproszenie orga­nizacyjne charakteryzujące ruch na rzecz pokoju zmniejsza skuteczność jego oddziaływania na poli­tykę rządów. Próbą koordynacji tej działalności by­ło powołanie w 1950 r. na światowym Kongresie Obrońców Pokoju w Warszawie Światowej Rady Pokoju, która skupiła wiele narodowych komitetów obrońców pokoju, zrzeszających głównie, ale nie wyłącznie, działaczy związanych z ruchem robotni­czym i organizacjami demokratycznymi. O zasięgu wpływów światowego ruchu pokoju świadczy fakt, że pod Sztokholmskim Apelem Pokoju z 1951 r. zło­żyło swe podpisy ponad pięćset milionów ludzi. Polityka krajów socjalistycznych wiąże duże na­dzieje z oddziaływaniem opinii publicznej na sto­sunki międzynarodowe i traktuje tę opinię jako je­den z istotnych czynników pozwalających na utrzy­manie pokoju światowego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Czy i w jakim stopniu obowiązujące w stosunkach między państwa­mi przepisy prawa międzynarodowego ograniczają swobodę decyzji politycznej i wpływają na bieg spraw międzynarodowych? Najpierw należy sprecyzować, na czym polega ograniczanie swobody działania państw przepisami prawa międzynarodowego. Przepisy tego prawa nie są narzucane państwom przez jakąś władzę nad­rzędną, ich moc obowiązująca oparta jest na zgodzie wyrażonej przez same państwa, przy czym zgoda ta jest bądź wyraźna (w umowach międzynarodo­wych), bądź też domniemana (prawo zwyczajowe). Na prawo zwyczajowe składają się normy postępo­wania stosowane przez państwa w przekonaniu, że są prawem obowiązującym. A zatem bez zgody wy­raźnej lub domniemanej państw nie mogą powsta­wać normy prawne ograniczające swobodę ich dzia­łania.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PRZEPISY PRAWA

Z drugiej jednak strony przepisy prawa mię­dzynarodowego nie są wyrazem woli jednego tylko zainteresowanego państwa, ale wyrazem woli wspól­nej. Normy prawne tworzone są więc na zasadzie wzajemnych ustępstw i kompromisów państw. W tym stanie rzeczy może się okazać, że przestrzeganie norm prawa międzynarodowego nie odpowiada w danym okresie interesom państwa, zwłaszcza gdy dana norma prawna powstała w odmiennej sytuacji międzynarodowej. Istnieje zatem niekiedy kolizja między wymogami prawa międzynarodowego a tak czy inaczej pojmowanym — określonym historycz­nie — interesem narodowym.W historii stosunków międzynarodowych wielokrotnie mieliśmy do czynienia z jaskrawymi przy­padkami gwałcenia przez państwa prawa między­narodowego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn